نمایش 1–12 از 28 نتیجه

مهره ماسوره جوشی اهنی ساکت

مهره ماسوره جوشی اهنی ساکت مهره ماسوره جوشی اهنی ساکت داری سه قسمت است که یک اتصال دنده‌ای در میانه

نیم بوشن جوشی اهنی ساکت

نیم بوشن جوشی اهنی ساکت نیم بوشن جوشی اهنی ساکت داری یک قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر

بوشن جوشی اهنی ساکت

بوشن جوشی اهنی ساکت بوشن جوشی اهنی ساکت داری یک قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر می‌توانند در

کپ جوشی اهنی ساکت

کپ جوشی اهنی ساکت کپ جوشی اهنی ساکت داری یک قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر می‌توانند در

چهار راه جوشی اهنی ساکت

چهار راه جوشی اهنی ساکت چهار راه جوشی اهنی ساکت داری یک قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر

سه راهی جوشی اهنی ساکت

سه راهی اهنی جوشی ساکت سه اراهی جوشی اهنی ساکت داری یک قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر

زانو آهنی جوشی ساکت

زانو آهنی جوشی ساکت زانو آهنی جوشی ساکت داری یم قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر می‌توانند در

ته کوب

ته کوب ته کوب همیشه با یک فلنج کف رینگ به عنوان یک فنلج پشتیبان کاربرد دارد. ته کوب یکی

فلنج با سطح برجسته

فلنج با سطح برجسته فلنج با سطح برجسته از یک واشر صاف که از ازبست ساخته شده مهر و موم

فنلج با صفحه دارای زبانه وشیاردار

فنلج با صفحه دارای زبانه وشیاردار فنلج با صفحه داری زبانه وشیاردار به صورت جفتی ساخته می‌شود که یکی از

فلنج اسلیپان

فلنج اسلیپان این فلنج در تمامی فشار ها استفاده می‌شود در بیشتر در فشار های ۱۵۰ و ۳۰۰ استفاده می‌شود.کاربرد

اوریفیس فلنج

اوریفیس فلنج اوریفیس فلنج نوعی از فلنج گلو دار است که بیشتر برای کاهش فشار و مسدود کردن حریان کاربرد