مشاهده همه 7 نتیجه

مهره ماسوره جوشی اهنی ساکت

مهره ماسوره جوشی اهنی ساکت مهره ماسوره جوشی اهنی ساکت داری سه قسمت است که یک اتصال دنده‌ای در میانه

نیم بوشن جوشی اهنی ساکت

نیم بوشن جوشی اهنی ساکت نیم بوشن جوشی اهنی ساکت داری یک قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر

بوشن جوشی اهنی ساکت

بوشن جوشی اهنی ساکت بوشن جوشی اهنی ساکت داری یک قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر می‌توانند در

کپ جوشی اهنی ساکت

کپ جوشی اهنی ساکت کپ جوشی اهنی ساکت داری یک قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر می‌توانند در

چهار راه جوشی اهنی ساکت

چهار راه جوشی اهنی ساکت چهار راه جوشی اهنی ساکت داری یک قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر

سه راهی جوشی اهنی ساکت

سه راهی اهنی جوشی ساکت سه اراهی جوشی اهنی ساکت داری یک قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر

زانو آهنی جوشی ساکت

زانو آهنی جوشی ساکت زانو آهنی جوشی ساکت داری یم قسمت تورفتگی می‌باشد که لوله و اتصالات دیگر می‌توانند در