اتصالات کاروگیت دست ساز

اتصالات کاروگیت دست ساز از جمله اتصالات کاروگیت است که به صورت دستی ساخته میشود. این نوع اتصالات از طریق ذوب کردن و اتصال لوله های کاروگیت ساخته میشود. به همین دلیل به این اتصالات دست ساز نیز گفته میشود. اتصالات کاروگیت همچنین میتوانند به صورت قالبی (فابریک) هم ساخته شوند.

اتصالات در شبکه های لوله کشی دارای اهمیت بسیاری میباشند. هر گونه خطا و نقص در اتصالات میتواند باعث بروز نشتی در لوله ها شود.

این اتصالات دارای انواع مختلفی است از جمله :

 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی

از جمله این اتصالات هستند که به صورت ماشین کاری ساخته میشوند.

مشاهده همه 5 نتیجه

تبدیل لوله کاروگیت دست ساز

 • تبدیل کاروگیت موازی یا هم مرکز (concentric)
 • تبدیل کاروگیت غیر هم مرکز (eccentric)
 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی

زانو 45 درجه کاروگیت دست ساز

اتصالات گاروگیت دست ساز دارای انواع مختلفی است از جمله :
 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت
 • سه راه 90 درجه کاروگیت
 • چهار راهی انشعاب
 • تبدیل موازی
 • تبدیل غیر هم مرکز

سه راهی 45 کاروگیت دست ساز

 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
 • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی
 • چهار راهی انشعاب
 • تبدیل موازی
 • تبدیل غیر هم مرکز

سه راهی 90 کاروگیت دست ساز

اتصالات گاروگیت دست ساز دارای انواع مختلفی است از جمله :
 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت
 • سه راه 90 درجه کاروگیت
 • چهار راهی انشعاب
 • تبدیل موازی
 • تبدیل غیر هم مرکز

زانو 90 درجه کاروگیت دست ساز

اتصالات گاروگیت دست ساز دارای انواع مختلفی است از جمله :
 • زانو 45 درجه کاروگیت
 • زانو 90 درجه کاروگیت
 • سه راه 45 درجه کاروگیت
 • سه راه 90 درجه کاروگیت
 • چهار راهی انشعاب
 • تبدیل موازی
 • تبدیل غیر هم مرکز