نمایش یک نتیجه

تبدیل لوله کاروگیت (Reducer)

  • تبدیل کاروگیت موازی یا هم مرکز (concentric)
  • تبدیل کاروگیت غیر هم مرکز (eccentric)
  • زانو 45 درجه کاروگیت
  • زانو 90 درجه کاروگیت
  • سه راه 45 درجه کاروگیت مساوی
  • سه راه 45 درجه کاروگیت تبدیلی
  • سه راه 90 درجه کاروگیت مساوی
  • سه راه 90 درجه کاروگیت تبدیلی